پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

فراخوان مزایده داروخانه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) تمدید شد

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| فراخوان مزایده بیمارستان خاتم الانبیاء داروخانه | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر در نظر دارد فضای فیزیکی به متراژ حدودا ۲۵ متر مربع در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) خود را بصورت اجاره از طریق انجام رقابت مزایده به اشخاص حقیقی (دارای مدرک دکترای دارو سازی )واجد شرایط برابر شروط ذیل واگذار نماید:
1)مدت واگذاری: از تاریخ واگذاری به مدت یکسال کامل شمسی خواهد بود خواهد بود . در صورت عدم تمدید قرارداد ، موجر می بایست تا دوماه پس از پایان مدت قرارداد نیز ، طبق شرایط سابق کماکان به انجام موضوع قرارداد و ارائه خدمات ادامه دهد.
2)شرایط متقاضیان:
داروسازان دارای مجوز تاسیس در شهر شوشتر به شرط انتقال داروخانه به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)
متقاضیان واجد شرایطی که حد نصاب امتیاز تاسیس در شهرستان شوشتر را دارد
1-2-داروسازان دارای پروانه داروسازی از وزارت بهداشت که در حال حاضر مجوز تاسیس موسسه پزشکی به نام ایشان صادر نشده باشد.
تبصره:کلیه افراد حقیقی فوق بایستی جهت شرکت در مزایده از کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها دانشکده علوم پزشکی شوشتر در سال جاری از نظر واجد شرایط بودن تاییدیه بگیرند.
3)مدارک لازم جهت کمیسیون ماده ۲۰:
1-3- عدم سوء پیشینه ، عدم اعتیاد ، متدین به ادیان رسمی وتابعیت ایرانی جهت افراد حقیقی و اعضاء موظف حقیقی
2-3-نداشتن تعهد خدمات قانونی و خدمات نظام وظیفه برای اشخاص حقیقی
3-3-پروانه دائم داروسازی برای متقاضی حقیقی یا گواهی پایان طرح نیروی انسانی و تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان
4-3-معرفی مسئول فنی مطابق آئین نامه داروخانه ها
5-3-ارائه سوابق خدمات مرتبط دارویی
4)سایر شرایط:
1-4- رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مقررات دانشکده علوم پزشکی شوشتر و بیمارستان توسط برنده مزایده الزامی است .
2-4-تامین نیروی انسانی فنی و خدماتی توسط برنده مزایده و مطابق آئین نامه داروخانه ها و آئین نامه واگذاری داروخانه های بیمارستانی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و نیروهای بکار گرفته شده بایستی به تائید معاونت غذا و دارو و حراست دانشکده برسند و این پرسنل هیچگونه رابطه حقوقی ، استخدامی و غیره با دانشکده نخواهد داشت و هر گونه تغییر در نیروها در طی مدت قرارداد بایستی به اطلاع معاونت غذا و دارو رسیده تائیدیه گرفته شود .
3-4-برنده مزایده موظف به تامین مسئول فنی واجد شرایط قانونی مطابق آئین نامه داروخانه ها باشد
4-4- برنده مزایده حق واگذاری محل و موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوان کلا و جزئا به غیر ندارد.
5-4- کلیه کسور قانونی اعم از بیمه ، مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد .
6-4- برنده مزایده و کلیه کارکنان تحت امر وی ملزم به رعایت مقررات اخلاقی و اسلامی و ضوابط حاکم بر بیمارستان می باشد .
7-4- مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از ارائه خدمات و عملکرد نیروهای بکارگیری شده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
8-4- برنده مزایده مسئول جبران خساراتی است که از جانب او و کارکنان وی به واگذار کننده،‌کارکنان واگذار کننده و یا مراجعین وارد می آيد بدیهی است مسئولیت برنده مزایده به نحو مذکور رافع مسئولیت های حقوقی و جزائی کارکنان مذکور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضایی نخواهد بود.
9-4- وسایل و تجهیزات قابل واگذاری طی صورتجلسه ای پس از اخذ تضمین معتبر به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد.
10-4- حفظ و حراست و نگهداری و ایمنی محل کار و بیمه نمودن آن بر عهده برنده مزایده می باشد.
11-4- در پایان مدت قرارداد ،برنده مزایده مکلف است نسبت به تخلیه و تحویل محل اقدام نماید از این بابت یک فقره ضمانتنامه بانکی یا سفته از برنده مزایده اخذ که در پایان مدت قرارداد و یا حین الفسخ پس از تخلیه و تحویل محل به وی مسترد می گردد.
17-4- پیشنهاد دهنده اقرار و اعتراف می نماید که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصول دی ماه ۱۳۳۷ در معاملات دولتی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده و تا پایان قرارداد از سهیم و ذینفع نمودن آنان خودداری می نماید در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد و در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد فسخ گردیده و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برنده مزایده ضبط می گردد.
18-4- واگذار کننده به پیشنهاد مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد.
5) مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:
* واریز مبلغ یکصد میلیون ریال (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) جهت هر واحد به حساب شماره ۲۴۹۷۹۶۸۸۰ بانک رفاه شعبه مرکزی شوشتر به نام دانشکده علوم پزشکی شوشتر و یا ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ بابت تضمین شرکت در مزایده و قراردادن فیش بانکی و اصل ضمانتنامه (داخل پاکت الف)
*تصویر پروانه و مجوز تاسیس برای داروسازان و موسس داورخانه ها و تصویر اساسنامه ، آگهی ثبت و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور (برای شرکت های بهداشتی درمانی) و مجوز کمیسیون ماده ۲۰ (داخل پاکت ب)
*تصور کارت پایان خدمت نظام وظیفه (برای آقایان) و تصویر پایان طرح نیروی انسانی برای داروسازان (داخل پاکت ب)
* پیشنهاد قیمت ماهیانه که به صورت عدد و حروف نوشته شود و می بایستی داخل پاکت(ج) قرار داده شود.
2-5-متقاضیان شرکت در رقابت می بایست پاکتهای پیشنهاد(پاکت الف ، ب و ج ) خود را مهر و موم و داخل یک پاکت دیگر قرارداده و روی آن عبارت « مربوط به مزایده اجاره محل داروخانه » درج نموده و تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۱۶ به نشانی شوشتر، خیابان رجائی غربی- اداره حراست دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، تحویل داده و رسید دریافت نمایند. ضمناً متقاضیان می بایست مدارک لازم جهت اخذ و تایید مجوز کمیسیون ماده ۲۰ را تا تاریخ نشر آگهی مزایده به مدت ده روز به معاونت غذا و داروی دانشکده ارائه نموده سپس با اخذ و تایید مجوز مزبور در مزایده شرکت نمایند

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort