پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

en-USfa-IR
X

فراخوان مزایده داروخانه درمانگاه دکتر پاپهن

آقای محمد دانشگر-روابط عمومی| فراخوان مزایده داروخانه درمانگاه دکتر پاپهن | | 0 نظر | | | |
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر در نظر دارد فضاي فیزیکی به متراژ حدودا 25 متر مربع در درمانگاه پاپهن خود را
بصورت اجاره از طریق انجام رقابت مزایده به اشخاص حقیقی (داراي مدرك دکتراي دارو سازي) واجد شرایط برابر شروط ذیل واگذار نماید:
(1مدت واگذاري: از تاریخ واگذاري به مدت یکسال کامل شمسی خواهد بود خواهد بود . در صورت عدم تمدید قرارداد ، موجر می بایست تا دوماه
پس از پایان مدت قرارداد نیز ، طبق شرایط سابق کماکان به انجام موضوع قرارداد و ارائه خدمات ادامه دهد.
(2شرایط متقاضیان:
داروسازان داراي مجوز تاسیس در شهر شوشتر به شرط انتقال داروخانه به درمانگاه پاپهن
متقاضیان واجد شرایطی که حد نصاب امتیاز تاسیس در شهرستان شوشتر را دارد
-2-1داروسازان داراي پروانه داروسازي از وزارت بهداشت که در حال حاضر مجوز تاسیس موسسه پزشکی به نام ایشان صادر نشده باشد.
تبصره:کلیه افراد حقیقی فوق بایستی جهت شرکت در مزایده از کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها دانشکده علوم پزشکی شوشتر در سال جاري از
نظر واجد شرایط بودن تاییدیه بگیرند.
(3مدارك لازم جهت کمیسیون ماده 20:
-3-1عدم سوء پیشینه ، عدم اعتیاد ، متدین به ادیان رسمی وتابعیت ایرانی جهت افراد حقیقی و اعضاء موظف حقیقی
-3-2نداشتن تعهد خدمات قانونی و خدمات نظام وظیفه براي اشخاص حقیقی
-3-3پروانه دائم داروسازي براي متقاضی حقیقی یا گواهی پایان طرح نیروي انسانی و تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان
-3-4معرفی مسئول فنی مطابق آئین نامه داروخانه ها
-3-5ارائه سوابق خدمات مرتبط دارویی
(4سایر شرایط:
-4-1رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مقررات دانشکده علوم پزشکی شوشتر و بیمارستان توسط برنده مزایده
الزامی است .
-4-2تامین نیروي انسانی فنی و خدماتی توسط برنده مزایده و مطابق آئین نامه داروخانه ها و آئین نامه واگذاري داروخانه هاي بیمارستانی مصوب
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و نیروهاي بکار گرفته شده بایستی به تائید معاونت غذا و دارو و حراست دانشکده برسند و این
پرسنل هیچگونه رابطه حقوقی ، استخدامی و غیره با دانشکده نخواهد داشت و هر گونه تغییر در نیروها در طی مدت قرارداد بایستی به اطلاع معاونت
غذا و دارو رسیده تائیدیه گرفته شود .
-4-3برنده مزایده موظف به تامین مسئول فنی واجد شرایط قانونی مطابق آئین نامه داروخانه ها باشد.
-4-4برنده مزایده حق واگذاري محل و موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوان کلا و جزئا به غیر ندارد.
-4-5کلیه کسور قانونی اعم از بیمه ، مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد .
-4-6برنده مزایده و کلیه کارکنان تحت امر وي ملزم به رعایت مقررات اخلاقی و اسلامی و ضوابط حاکم بر بیمارستان می باشد .
-4-7مسئولیت حقوقی و کیفري ناشی از ارائه خدمات و عملکرد نیروهاي بکارگیري شده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
-4-8برنده مزایده مسئول جبران خساراتی است که از جانب او و کارکنان وي به واگذار کننده،کارکنان واگذار کننده و یا مراجعین وارد می آید بدیهی است
مسئولیت برنده مزایده به نحو مذکور رافع مسئولیت هاي حقوقی و جزائی کارکنان مذکور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضایی نخواهد بود.
-4-9وسایل و تجهیزات قابل واگذاري طی صورتجلسه اي پس از اخذ تضمین معتبر به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد.
-4-10حفظ و حراست و نگهداري و ایمنی محل کار و بیمه نمودن آن بر عهده برنده مزایده می باشد.
-4-11در پایان مدت قرارداد ،برنده مزایده مکلف است نسبت به تخلیه و تحویل محل اقدام نماید از این بابت یک فقره ضمانتنامه بانکی یا سفته از برنده مزایده اخذ که در پایان مدت قرارداد و یا حین الفسخ پس از تخلیه و تحویل محل به وي مسترد می گردد.
-4-17 پیشنهاد دهنده اقرار و اعتراف می نماید که مشمول اصل 141 قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصول دي ماه 1337 در معاملات دولتی و نیز قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل نبوده و تا پایان قرارداد از سهیم و ذینفع نمودن آنان خودداري می نماید در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده وي ضبط خواهد شد و در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد فسخ گردیده و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برنده مزایده ضبط می گردد.
-4-18واگذار کننده به پیشنهاد مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد.
(5مدارك لازم جهت شرکت در مزایده:
* واریز مبلغ یکصد میلیون ریال (100/000/000 ریال ) جهت هر واحد به حساب شماره 249796880 بانک رفاه شعبه مرکزي شوشتر به نام دانشکده
علوم پزشکی شوشتر و یا ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ بابت تضمین شرکت در مزایده و قراردادن فیش بانکی و اصل ضمانتنامه (داخل پاکت الف).
*تصویر پروانه و مجوز تاسیس براي داروسازان و موسس داورخانه ها و تصویر اساسنامه ، آگهی ثبت و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور (براي شرکت هاي بهداشتی درمانی) و مجوز کمیسیون ماده 20 (داخل پاکت ب).
* تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه (براي آقایان) و تصویر پایان طرح نیروي انسانی براي داروسازان (داخل پاکت ب).
* پیشنهاد قیمت ماهیانه که به صورت عدد و حروف نوشته شود و می بایستی داخل پاکت (ج) قرار داده شود.
-5-2متقاضیان شرکت در رقابت می بایست پاکتهاي پیشنهاد (پاکت الف ، ب و ج ) خود را مهر و موم و داخل یک پاکت دیگر قرارداده و روي آن
عبارت » مربوط به مزایده اجاره محل داروخانه « درج نموده و تا پایان وقت اداري روزدو شنبه مورخه 24/10/97 به نشانی شوشتر، خیابان
رجائی غربی- اداره حراست دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، تحویل داده و رسید دریافت نمایند. ضمناً متقاضیان می
بایست مدارك لازم جهت اخذ و تایید مجوز کمیسیون ماده 20 را تا تاریخ نشر آگهی مزایده به مدت ده روز به معاونت غذا و داروي دانشکده ارائه
نموده سپس با اخذ و تایید مجوز مزبور در مزایده شرکت نمایند.

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort