پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

en-USfa-IR
X

فراخوان مزایده ارائه خدمات دارویی در مراکز جامع سلامت روستایی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر در نظر دارد چند فضای فیزیکی به متراژ هر کدام حدوداً ۱۵ متر مربع در مراکز جامع سلامت روستائی( درب خزینه ، ابو عظام ، صوفان ، مرکز ۳ روستایی ، نورمحمدی،زویه ، مهدی آباد ،نی آباد ) خود را بصورت اجاره از طریق انجام رقابت مزایده به اشخاص حقیقی (دارای مدرک دکترای دارو سازی )واجد شرایط برابر شروط ذیل واگذار نماید:
۱)مدت واگذاری: از تاریخ واگذاری به مدت یکسال کامل شمسی خواهد بود . در صورت عدم تمدید قرارداد ، موجر می بایست با تایید معاونت بهداشت دانشکده تا دو ماه پس از پایان مدت قرارداد نیز ، طبق شرایط سابق کماکان به انجام موضوع قرارداد و ارائه خدمات ادامه دهد.
۲)شرایط متقاضیان:
۲_۱_ عدم سوء پیشینه ، عدم اعتیاد ، متدین به ادیان رسمی وتابعیت ایرانی جهت افراد حقیقی و اعضاء موظف حقیقی
۲_۲_ نداشتن تعهد خدمات قانونی و خدمات نظام وظیفه برای اشخاص حقیقی
۲_۳_ پروانه دائم داروسازی برای متقاضی حقیقی یا گواهی پایان طرح نیروی انسانی و تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان
۲_۴_ معرفی مسئول فنی مطابق آئین نامه داروخانه ها
۲_۵_ ارائه سوابق خدمات مرتبط دارویی
۳)سایر شرایط:
۳_۱_ رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مقررات دانشکده علوم پزشکی شوشتر توسط برنده مزایده الزامی است .
۳_۲_ کارفرمادرقبال تامین نیروی انسانی هیچگونه مسئولیتی ندارد
۳_۳_ برنده مزایده موظف به تامین مسئول فنی واجد شرایط قانونی مطابق آئین نامه داروخانه ها می باشد
۳_۴_ برنده مزایده حق واگذاری محل و موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوان کلا و جزئا به غیر ندارد.
۳_۵_ کلیه کسور قانونی اعم از بیمه ، مالیات و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد .
۳_۶_ برنده مزایده و کلیه کارکنان تحت امر وی ملزم به رعایت مقررات اخلاقی و اسلامی و ضوابط حاکم بر دانشکده می باشند .
۳_۷_ مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از ارائه خدمات و عملکرد نیروهای بکارگیری شده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
۳_۸_ برنده مزایده مسئول جبران خساراتی است که از جانب او و کارکنان وی به واگذار کننده،‌کارکنان واگذار کننده و یا مراجعین وارد می آيد بدیهی است مسئولیت برنده مزایده به نحو مذکور رافع مسئولیت های حقوقی و جزائی کارکنان مذکور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضایی نخواهد بود.
۳_۹_ وسایل و تجهیزات قابل واگذاری طی صورتجلسه ای پس از اخذ تضمین معتبر به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد.
۳_۱۰_ حفظ و حراست و نگهداری و ایمنی محل کار و بیمه نمودن آن بر عهده برنده مزایده می باشد.
۳_۱۱_ در پایان مدت قرارداد ،برنده مزایده مکلف است نسبت به تخلیه و تحویل محل اقدام نماید از این بابت یک فقره ضمانتنامه بانکی یا سفته از برنده مزایده اخذ که در پایان مدت قرارداد و یا حین الفسخ پس از تخلیه و تحویل محل به وی مسترد می گردد.
۳_۱۲_ پیشنهاد دهنده اقرار و اعتراف می نماید که مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصول دی ماه ۱۳۳۷ در معاملات دولتی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نبوده و تا پایان قرارداد از سهیم و ذینفع نمودن آنان خودداری می نماید در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده وی ضبط خواهد شد و در صورت انعقاد قرارداد ، قرارداد فسخ گردیده و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات برنده مزایده ضبط می گردد.
۳_۱۳_ واگذار کننده به پیشنهاد مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد.
۴) مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:
* واریز مبلغ یکصد هزار ریال (۱۰۰/۰۰۰ ریال ) جهت خرید اوراق مزایده برای هر واحد به حساب شماره ۲۴۷۷۵۲۹۲۷ بانک رفاه وشناسه ۹۷۰۵۱۷۱۴۳۲۳۲۰۰۰۵۸ شعبه مرکزی شوشتر به نام دانشکده علوم پزشکی شوشتر (داخل پاکت الف)
* تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه (برای آقایان) و تصویر پایان طرح نیروی انسانی برای داروسازان (داخل پاکت ب)
* پیشنهاد قیمت ماهیانه که به صورت عدد و حروف نوشته شود و می بایستی داخل پاکت(ج) قرار داده شود.
* - متقاضیان شرکت در رقابت می بایست پاکتهای پیشنهاد(پاکت الف ، ب و ج ) خود را مهر و موم و داخل یک پاکت دیگر قرارداده و روی آن عبارت « مربوط به مزایده اجاره محل ارائه خدمات داروئی در مراکز روستائی » درج نموده و تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخه ۹۷/۱۲/۱۲ به نشانی شوشتر، خیابان رجائی غربی- اداره حراست دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، تحویل داده و رسید دریافت نمایند..

مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort