پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

استعلام

استعلام

كليه پیمانکاران واجد شرايط زیر ميتوانند در اين استعلام شركت نمایند و پس از بازدید از محل و با رعایت شرایط ذیل فرمهای مربوطه را تکمیل و از تاریخ تحویل به مدت هفت روز کاری به دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر تحویل نمایند.

-پرداخت هرگونه كسورات قانوني (بیمه ، ماليات وغيره .. ) بعهده فروشنده ميباشد و محل اعتبار از درآمد اختصاصی و بیمه آن غیر عمرانی می باشد.

-بستگي به نياز جهت انجام امور پيش بيني نشده اين قرارداد تا 25% كار قابل افزايش يا كاهش مي باشد.

-هرگونه خط خوردگي واشتباه محاسبات در مبلغ پيشنهادي موجب حذف متقاضي در كميسيون استعلام ميگردد.

-گواهی ارزش افزوده شرکت پیوست استعلام گردد درغیراینصورت موجب حذف متقاضی از استعلام میگردد.

- پس از برگزاری استعلام بنا به ضرورت دانشکده مختار به حذف 1 یا چندآیتم استعلام میباشد.

-عدم ارسال بموقع استعلام بعدازتاریخ اعلام شده موجب حذف متقاضی از کمیسیون استعلام خواهد شد.

-پیمانکار متعهد میگردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نمی باشد.

-تهیه کلیه مصالح مورد نیاز بعهده پیمانکار بوده و کیفیت کار نیز درجه یک باید باشد.

-رزومه کاری ضمیمه استعلام گردد.

-پیمانکار باید دارای رتبه 5 ابنیه باشد.

-در هنگام تحویل فرم استعلام فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب 247752927 بنام رابط تمرکز درآمد درمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر پرداخت شده و در پاکت قرارداده شود.

استعلام قیمت تعمیرات اساسی طبق نقشه و برآورد پیوست جهت اتاق های هیئت علمی واحد آموزش - دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 

کارفرما:دانشکده علوم پزشکی شوشتر-معاونت آموزش

 

 

پروژه:تعمیرات اتاق های هیئت علمی واحد آموزش -بیمارستان الهادی (ع) دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 

 

ردیف

                  شرح

واحد

مقدارتقریبی

بهای واحد-ریال

بهای کل به ریال

 ملاحظات

 1 

تعمیرات اتاق های هیئت علمی واحد آموزش دانشکده علوم پزشکی شوشتر بر اساس فهرست بهای سال 1401

مترمربع

 

 

 

 

توجه:هزینه بالاسری و کسورات قانونی در مبالغ فوق منظور گردد.

 

 

 

 

جمع کل مبلغ:

 

 

 

 

آدرس پروژه: -معاونت آموزش

 

 

 

 

آدرس پیمانکار:

 

تلفن پیمانکار:

 

                 
 

 

نماینده کارفرما: ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی شوشتر                                                               نماینده پیمانکار:

دکتر مجتبی کلانتر                                                                                                                                    مهر و امضاء:

  مهر و امضاء:

 


مطالب مرتبط

Sort by: