پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

توصیه های بهداشتی در اطعام دهی و نذورات(بخش اول)

توصیه های بهداشتی در اطعام دهی و نذورات(بخش اول)

۱. توصیه به توزیع نذورات بصورت بسته های خشک درمنازل با اولویت منازل نیازمندان صورت پذیرد.

۲.درصورت پخت وپزبایستی هرگونه پخت وپزدرمکان هایی با شرایط بهداشتی صورت پذیرد.

۳.کلیه افراد درگیردرتوزیع آب وغذا باید دارای کارت بهداشت ودارای کارت واکسن معتبربوده ورعایت بهداشت فردی(استفاده ازماسک ودستکش)درهنگام ارائه خدمت ضروری است.

۴.موادخام مصرفی باید سالم وبهداشتی باشدوتوصیه می گرددازموادغذایی مشمول بسته بندی که مورد تاییدوزارت بهداشت است استفاده شود.

۵. ازفرآورده های خام دامی با کشتارمجاز و یا بسته بندی شده که مورد تایید وزارت متبوع وسازمان دامپزشکی است استفاده شود.

۶. ذبح وقربانی درجلوی هیئت انجام نشود.

۷. ازنمک های بسته بندی ید دارتصفیه شده دارای مجوزساخت ازسازمان غذا ودارودرتهیه پخت غذا، برنج استفاده شود.

۸. درتهیه غذا از روغن های دارای مجوزساخت ازسازمان غذا ودارو باترانس پایین استفاده شود.

۹. ازظروف مناسب درآشپزی استفاده شود.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by: