پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

آگهی مناقصه خدمات تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه سال 1401 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شوشتر

آگهی مناقصه خدمات تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه سال 1401 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شوشتر

نظربه اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری خدمات تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه را ازطریق مناقصه عمومی به صورت حجمی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبدی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شوشتر بلوار شهید شرافت-جنب سازمان امور مالیاتی-سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شماره تلفن36224242-36228660یا به سایت دانشکده علوم پزشکی شوشتربه آدرسwww.shoushtarums.ac.ir مراجعه نمایند.

مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by: