دات نت نیوک
X

خدمات بیمارستان ها

خدمات بیمارستان ها

لیست پیوندها

خدمات معاونت توسعه

خدمات معاونت توسعه و توزیع نیروی انسانی

لیست پیوندها

خدمات معاونت آموزشی

خدمات معاونت آموزشی

لیست پیوندها

خدمات معاونت درمان

خدمات معاونت درمان

لیست پیوندها

میزخدمت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

خدمات معاونت توسعه و توزیع نیروی انسانی

لیست خدمات الکترونیک معاونت توسعه برای کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

 

سامانه اتوماسیون اداری

نرم‌افزار مکاتبات اداری دیدگاه، با مستندسازی روال‌ها و عملیات اداری، دسترسی مدیران و کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان را فراهم می‌کند

سامانه آذرخش (مالی)

سیستم های یکپارچه اداری مالی طرح پردازان آذرخش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

سامانه فیش حقوقی و آموزش و ارزشیابی کارکنان

سامانه خدمات الکترونیک پرسنل دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

سازمان تامین و توزیع نیروی انسانی

سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سامانه آزمون

سامانه آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر

سامانه نقل و انتقالات کارکنان

سامانه نقل و انتقالات کارکنان وزرات بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

میزخدمت الکترونیک علوم پزشکی شوشتر

میزخدمت الکترونیک معاونت درمان

 

لیست خدمات مربوط به معاونت درمان

لیست خدمات معاونت درمان برای پزشکان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر