پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

ستاد کارآفرینی دانشکده:

ستاد کارآفرینی دانشکده علوم پزشکی شوشتر از نیم سال دوم سال 97 در راستای سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای حمایت از کارآفرینی و اشتغال در حوزه سلامت تشکیل گردید.

 ساختارهای کارآفرینی دانشکده شامل:

    ستاد کارآفرینی

    کمیته فنی
ستاد کارآفرینی با عضویت معاونت های دانشکده و ریاست دانشکده بعنوان رئیس ستاد کارآفرینی دانشکده و معاونت توسعه منابع و نیروی انسانی دانشکده بعنوان دبیر ستاد کارآفرینی دانشکده  می باشد و کمیته فنی ستاد کارآفرینی با حضور نماینده از هر معاونت و با حضور نماینده ستاد کارآفرینی دانشکده جلسات هم اندیشی تشکیل می دهند.

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort