پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شوشتر

نظربه اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد امورمربوط به تهیه،طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای خاتم الانبیاء(ص) و الهادی و اموردانشجویی را از طریق مناقصه عمومی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبدی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شوشتر بلوار شهید شرافت-جنب سازمان امور مالیاتی-سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر،یا به سایت دانشکده علوم پزشکی شوشتربه آدرسwww.shoushtarums.ac.ir  مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

1-تصویراساسنامه شرکت:لازم به ذکراست که موضوع فعالیت شرکت بایدمطابق باموضوع فراخوان باشد.

2-شرکت کنندگان بایددارای تاییدیه صلاحیت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.

3-شرکت کنندگان باید دارای سوابق حسن انجام کار شرکت درخصوص موضوع مناقصه باشند.

4-شرکت کنندگان باید دارای مدارک احراز هویت شامل:کپی تمام صفحات شناسنامه،کارت ملی مدیرعامل واعضاء هیئت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی.

5-شرکت کنندگان باید دارای استطاعت مالی باشند و حداقل3 ماه تا حداکثر5ماه توان مالی لازم جهت ارائه خدمت و اجرای کامل قرارداد و پرداخت دستمزد ومزایای کارکنان خود را داشته باشند.

*خواهشمند است مفاد قرارداد را بطور دقیق و کامل مطالعه فرمائید .

مهلت دریافت اسناد:1401/02/20 لغایت1401/02/27

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ2000/000 ریال به شماره حساب بانک رفاه 247752927 و شماره شناسه 97051714323200058بنام تمرکز درآمد درمانی دانشکده

میزان تضمین شرکت درمناقصه:

1-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) 3000/000/000ریال است که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی ویا نقدا وباارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مهربانک به شماره حساب249796880 نزدبانک رفاه مرکزی شوشتر و دارای اعتبار حداقل سه ماه وبنام دانشکده علوم پزشکی شوشترصادر واصل آن را در پاکت(الف) قرار داده شود.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بیمارستان الهادی(ع)واموردانشجویی 5/477/000/000ریال است که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی ویا نقدا وبا ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مهربانک به شماره حساب 249796880 نزد بانک رفاه مرکزی شوشترباشد و دارای اعتبارحداقل سه ماه وبنام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت(الف)قرار داده شود.

*درضمن چنانچه پاکت الف فاقد ضمانت نامه یا اصل فیش واریزی باشد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و پاکات شرکت کننده باطل خواهد شد .

مهلت ارسال پیشنهادات:حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1401/03/01 می باشد.

محل تحویل پیشنهادات:شوشتر خیابان غربی-بیمارستان الهادی(ع)-اداره حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر

زمان گشایش پیشنهادات:روز دوشنبه 1401/03/02

لطفاجهت کسب اطلاعات بیشتردرمنوی اخباردرسایت دانشکده به نشانی   www.shoushtarums.ac.irمراجعه گردد ویا با تلفن 06136228660  اداره قرار دادها تماس حاصل فرمائید.

مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by:
/body>