پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

آگهی مناقصه امورمالی ستاد و واحدهای تابعه سال1401 دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شوشتر

     آگهی مناقصه امورمالی ستاد و واحدهای تابعه سال1401

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شوشتر

نظربه اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری بخشی از عملیات امور مالی ستاد و واحدهای تابعه را ازطریق مناقصه عمومی به صورت حجمی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبدی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شوشتر –بلوار شهید شرافت-جنب سازمان امور مالیاتی-سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شماره تلفن36224242-36228660یا به سایت دانشکده علوم پزشکی شوشتربه آدرسwww.shoushtarums.ac.ir  مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

1-تصویراساسنامه شرکت: لازم به ذکراست که موضوع فعالیت شرکت بایدمطابق باموضوع فراخوان باشد.

2-شرکت کنندگان باید تاییدیه صلاحیت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.

3-شرکت کنندگان باید دارای سوابق حسن انجام کار شرکت درخصوص موضوع مناقصه باشند.

4-شرکت کنندگان باید دارای مدارک احراز هویت شامل : کپی تمام صفحات شناسنامه،کارت ملی مدیرعامل واعضاء هیئت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی.

5-شرکت کنندگان باید دارای استطاعت مالی باشند و حداقل3 ماه تا حداکثر5 ماه توان مالی لازم جهت ارائه خدمت و اجرای کامل قرارداد و پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان خود را داشته باشند.

مهلت دریافت اسناد:1401/3/22لغایت 1401/3/28

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب بانک رفاه 247752927 و شماره شناسه 97051714241700065 بنام تمرکز درآمد درمانی دانشکده

میزان تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ تضمین شرکت درمناقصه واگذاری بخشی از امور مالی ستاد و واحدهای تابعه 847/000/000ریال است که میبایست بصورت ضمانتنامه بانکی و یا نقدا و باارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مهر بانک به شماره حساب402211110104541 بانک مهر ایران باشد ودارای اعتبار حداقل سه ماه وبنام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر واصل آن را در پاکت(الف)قرارداده شود.

مهلت ارسال پیشنهادات:حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1401/3/29 می باشد.

محل تحویل پیشنهادات: شوشتر خیابان غربی - بیمارستان الهادی(ع) - اداره حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر

زمان گشایش پیشنهادات:روز دوشنبه 1401/3/30

لطفاجهت کسب اطلاعات بیشتر در منوی اخبار در سایت دانشکده به نشانی  www.shoushtarums.ac.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 06136228660 اداره قرار دادها تماس حاصل فرمائید.

مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by:
/body> y> /body> html>