پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شوشتر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره مناقصه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شوشتر

نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری امور خدمات و تنظیفات خوابگاه دانشجویی را از طریق مناقصه عمومی  به صورت حجمی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : شوشتر بلوار شهید شرافت جنب سازمان امور مالیاتی سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر ، شماره تلفن 36224242 36228660 یا به سایت دانشکده علوم پزشکی شوشتر به آدرس www.shoushtar.ajums.ac.ir  مراجعه نمایند .

شرایط شرکت در مناقصه :

تصویر اساسنامه شرکت:لازم به ذکر است که موضوع فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع فراخوان باشد

شرکت کنندگان باید تائیدیه صلاحیت اداره کار را داشته باشند .

شرکت کنندگان باید دارای سوابق حسن انجام کار شرکت در خصوص موضوع مناقصه باشند.

شرکت کنندگان باید دارای مدارک احراز هویت شامل :کپی تمام صفحات شناسنامه،کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیئت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی.

شرکت کنندگان باید دارای استطاعت مالی باشند و حداقل 3 ماه توان مالی لازم جهت ارائه خدمت و پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان خود را داشته باشند.

مهلت دریافت اسناد: از 1401/03/24 لغایت1401/04/1

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :  فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب بانک رفاه 249796880 و شماره شناسه واریز 97051714323200058 بنام تمرکز درآمد درمانی دانشکده.

میزان تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ تضمین شرکت در مناقصه واگذاری امور خدمات و تنظیفات دانشجویی 388/000/000 ریال است که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مهر بانک به شماره حساب 402211110104541  بانک مهر ایران  شوشتر  باشد و دارای اعتبار حداقل سه ماه و بنام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر و اصل آن را در پاکت (الف) قرار داده شود.

مهلت ارسال پیشنهادات: از 1401/03/31تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/04/11 میباشد.

محل تحویل پیشنهادات : شوشتر خیابان رجایی غربی – بیمارستان الهادی (ع) – اداره حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر

زمان گشایش پیشنهادات : روز یکشنبه 1401/04/12 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی www.shoushtar.ajums.ac.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 36228660-061 اداره قرارداد ها تماس حاصل فرمائید.

مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

 


مطالب مرتبط

Sort by:
/body> y> /body> html>