پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

آگهی مناقصه خدمات تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه سال1401 دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شوشتر

مریم جلودارپور| آگهی، مناقصه، دانشکده علوم پزشکی، شوشتر، شعیبیه، | | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

آگهی مناقصه خدمات تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه سال1401

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شوشتر

نظربه اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر در نظر دارد واگذاری خدمات تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه را ازطریق مناقصه عمومی به صورت حجمی طبق موارد مشروح ذیل واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبدی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شوشتر – بلوار شهید شرافت-جنب سازمان امور مالیاتی - سازمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شماره تلفن36224242-36228660یا به سایت دانشکده علوم پزشکی شوشتر به آدرسwww.shoushtarums.ac.ir  مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

1-تصویراساسنامه شرکت: لازم به ذکراست که موضوع فعالیت شرکت بایدمطابق باموضوع فراخوان باشد.

2-شرکت کنندگان باید تاییدیه صلاحیت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.

3-شرکت کنندگان باید دارای سوابق حسن انجام کار شرکت درخصوص موضوع مناقصه باشند.

4-شرکت کنندگان باید دارای مدارک احراز هویت شامل : کپی تمام صفحات شناسنامه،کارت ملی مدیرعامل واعضاء هیئت رئیسه و گواهی رسمی دفاتر اسناد رسمی.

5-شرکت کنندگان باید دارای استطاعت مالی باشند و حداقل3 ماه توان مالی لازم جهت ارائه خدمت و اجرای کامل قرارداد و پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان خود را داشته باشند.

مهلت دریافت اسناد: 1401/03/24 لغایت 1401/04/01 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 2/000/000 ریال به شماره حساب بانک رفاه 247752927 و شماره شناسه 97051714241700065 بنام تمرکز درآمد درمانی دانشکده

میزان تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ تضمین شرکت درمناقصه واگذاری امورخدمات تنظیفات بیمارستان شعیبیه 633/000/000 ریال است که میبایست بصورت ضمانتنامه بانکی و نقدا و با ارسال اصل فیش واریزی با پرفراژ و مهر بانک به شماره حساب402211110104541 بانک مهر ایران شوشتر باشد ودارای اعتبار حداقل سه ماه وبنام دانشکده علوم پزشکی شوشتر صادر واصل آن را در پاکت(الف)قرارداده شود.

مهلت ارسال پیشنهادات:حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1401/04/11 می باشد.

محل تحویل پیشنهادات:شوشتر خیابان غربی-بیمارستان الهادی(ع)-اداره حراست دانشکده علوم پزشکی شوشتر

زمان گشایش پیشنهادات: روزیکشنبه 1401/04/12

لطفاجهت کسب اطلاعات بیشتردرمنوی اخباردرسایت دانشکده به نشانی  www.shoushtarums.ac.ir  مراجعه گردد ویا با تلفن 06136228660 اداره قرار دادها تماس حاصل فرمائید.

مدیریت امور پشتیبانی ورفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی شوشتر


مطالب مرتبط

Sort by:
/body> y> /body> html>