پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

fa-IRen-US
X

پایش گروه مدیریت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شرافت به روایت تصویر

پایش گروه مدیریت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شوشتر از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شرافت به روایت تصویر

گروه مدیریت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی متشکل از معاون بهداشت، معاون فنی، مسئولین واحدهای گسترش شبکه، بهداشت محیط، بهبود تغذیه، پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، سلامت روان و سلامت خانواده و جمعیت با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شرافت؛ این مرکز را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

به گزارش وبدا شوشتر؛ در این بازدید تیم معاونت بهداشت در جلسه پسخوراند پایش، موارد مد نظر خود را به معاون بهداشت ارائه کردند.


مطالب مرتبط

Sort by:
/body> y> /body> html>